Klub Piosenki

GOK Gołańcz

Gołaniecka orkiestra dęta

Koncert "Hej Kolęda"

Noc świętego Jana

przy zamku mości Kasztelana

Dożynki

miejsko - gminne

Kabatet Ani Mru Mru

w programie "Czerń, czy biel"

Festyn wakacyjny

w Gołanieckim Amfiteatrze

Czesław Mozil

Koncert w sali Stodoła

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak zawsze w pełnym składzie ;)

Marina Łuczenko

Klub Stodoła

Strachy na Lachy

Koncert w Stodole

Spotkanie przy bunkrach

Do boju Polacy!

Scenografia w Stodole

Gorąca Poezja 2012

Artur Andrus

Gorąca Poezja 2012

Licznik odwiedzin

00545907

Regulamin konkursu fotograficznego „WALORY ZIEMI GOŁANIECKIEJ” Edycja II

Regulamin konkursu fotograficznego

WALORY ZIEMI GOŁANIECKIEJ”

Edycja II

 

I.  Organizator konkursu

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pn. „WALORY ZIEMI GOŁANIECKIEJ”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gołaniecki Ośrodek Kultury - Regionalna Izba Tradycji pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz zwanym dalej „Organizatorem”.

 

II.  Uczestnicy konkursu

 

Konkurs adresowany jest doosób zainteresowanych fotografią, ale nie zajmujących się fotografią zawodowo.

 

III. Tematyka i cel konkursu

 

 1. Tematem konkursu jest przedstawienie i promowanie walorów ziemi gołanieckiej.

 2. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i tradycją własnego regionu.

 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

 

IV. Zasady ogólne

 

 1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne (wyklucza się prace tworzone wspólnie) na terenie miasta i gminy Gołańcz.

 2. Nadesłane prace należy podpisać na odwrocie (drukowanymi literami) imieniem i nazwiskiem,podać numer telefonu oraz wiek. W przypadku osób dorosłych wystarczy podać: powyżej 18 lat. Można podać również tytuł pracy i miejsce gdzie wykonano fotografię.

 3. Podanie swoich danych jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac.

 4. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 5. Przesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.

 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także do wykorzystania wszystkich prac podczas wystawy pokonkursowej.

 

V.  Zasady szczegółowe

 

 1. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione.

 2. Format wykonania fotografii: na papierze fotograficznym w formacie co najmniej A-4 tj. 297x210 cm wraz z wersją foto nagraną na płycie CD.

 3. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć.

 4. Jeżeli na fotografii znajdzie się wizerunek osoby, uczestnik konkursu zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku ( nie dotyczy grupy osób na fotografii ).

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

 

VI. Terminy

 

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć do dnia:

31 października 2016 roku do godz. 15.30 na adres:

Gołaniecki Ośrodek Kultury – Regionalna Izba Tradycji

ul. dr. Piotra Kowalika 1

62-130 Gołańcz

Z dopiskiem: konkurs fotograficzny: „Walory Ziemi Gołanieckiej”.

 

VII. Ogłoszenie wyników

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od chwili zakończenia konkursu.

 2. Oceny prac wg 2 kategorii wiekowych (do lat 18 i powyżej lat 18) dokona jury powołane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia kategorii wiekowych.

 3. Decyzja jury będzie ostateczna.

 4. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnej daciei godzinie rozstrzygnięcia konkursu.

 

VIII. Nagrody

 

 1. Nagrodą główną będzie aparat cyfrowy w każdej kategorii wiekowej.

 2. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc wg kategorii wiekowych ustalonych przez Organizatora. Jury ma prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 2. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.

 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.golanczgok.pl

 

Informacje o konkursie:

 

Gołaniecki Ośrodek Kultury – Regionalna Izba Tradycji, ul. dr. Piotra Kowalika 1, 62-130 Gołańcz, tel. 67 2615 077, kontakt: Anna Kabacińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt - Biblioteka

KONTAKT

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Wojciecha Kubanka w Gołańczy
ul. dr P. Kowalika 1
62-130 Gołańcz

tel. 67 26 15 077

mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Biblioteki Publicznej w Gołańczy

Od poniedziałku do piątku: 8:00-18:00

Sobota (pierwsza miesiąca): 9:00 – 13:00

Historia Bilioteki Publiczej w Gołańczy

Działalność Biblioteki Publicznej sięga 1946 r. kiedy to w naszym kraju obowiązywał dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami, który dał pełne podstawy prawne do rozwoju bibliotekarstwa i zapewniał środki finansowe na rozwój sieci bibliotek i ich księgozbiorów. Dekret dał możliwość prowadzenia działalności kulturalnej za pomocą książki, a każdemu obywatelowi korzystanie z jej zbiorów.

Podstawowych zadaniem naszej biblioteki jest udostępnianie zgromadzonych zbiorów oraz informacji przydatnych w codziennym życiu i działalności użytkowników, ale również i upowszechnianie czytelnictwa i kształtowanie kultury społeczeństwa lokalnego poprzez organizowanie i promowanie imprez kulturalnych oraz współpracę z GOK oraz Szkołami w gminie Gołańcz.  

Czytaj więcej: Historia Bilioteki Publiczej w Gołańczy