Klub Piosenki

GOK Gołańcz

Gołaniecka orkiestra dęta

Koncert "Hej Kolęda"

Noc świętego Jana

przy zamku mości Kasztelana

Dożynki

miejsko - gminne

Kabatet Ani Mru Mru

w programie "Czerń, czy biel"

Festyn wakacyjny

w Gołanieckim Amfiteatrze

Czesław Mozil

Koncert w sali Stodoła

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak zawsze w pełnym składzie ;)

Marina Łuczenko

Klub Stodoła

Strachy na Lachy

Koncert w Stodole

Spotkanie przy bunkrach

Do boju Polacy!

Scenografia w Stodole

Gorąca Poezja 2012

Artur Andrus

Gorąca Poezja 2012

Licznik odwiedzin

00432629

Artykuły

REGULAMIN I KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O ,,PIÓRO BURMISTRZA"

Regulamin

I  Otwartego Konkursu Ortograficznego o „Pióro burmistrza”

1. Organizatorzy:
Organizatorem  I  Otwartego Konkursu Ortograficznego o „Pióro burmistrza” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy GołańczGołaniecki Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysława Durskiego.

2. Konkurs ma charakter otwarty: mogą brać w nim udział wszyscy zainteresowani.

3. Uczestnicy konkursu biorą udział w rywalizacji indywidualnej.

4. W konkursie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego oraz studenci

polonistyki, a także najbliżsi członkowie rodzin osób organizujących konkurs.

5. Zasady uczestnictwa:
a). warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie rejestracyjne (podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) po nr tel. 67 2615 077 (osoba do kontaktu: Anna Kabacińska) lub osobiście do biblioteki ul. dr. Piotra Kowalika 1, Gołańcz.

b). termin zgłoszeń: do  31 stycznia 2019 roku.

c). udział w dyktandzie jest bezpłatny;
d). każdy z uczestników, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów w celu dokumentacji i rozliczenia dyktanda (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późn. zm. Dz. U. 133/97);
e). każdy z uczestników wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie. Materiały te będą służyć wyłącznie promocji dyktanda;
2. Organizatorzy wyłonią jury, które będzie czuwało nad przebiegiem dyktanda, interpretacją regulaminu oraz sprawdzaniem prac  konkursowych;
6.Przebieg dyktanda:
a). dyktando odbędzie się 7 lutego 2019 roku o godz. 17 w Gołanieckim Ośrodku Kultury mieszczącym się w Gołańczy przy ul. dr. Piotra Kowalika 1; (lub świetlicy Stodoła –zależnie od liczby zgłoszeń).
b). uczestnicy rejestrują swoją obecność od godziny 16.00. Podczas rejestracji otrzymują numer startowy. c). na pracach będą widniały wyłącznie numery startowe uczestników;
d). podczas pisania tekstu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych, słowników.
e). nie wolno dyktowanego tekstu pisać drukowanymi literami;
f). ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna;
g). wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na  niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie błędnego wyrazu i napisanie powyżej poprawnej wersji.              Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
h). dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia;
i).  odkodowane zostaną wyłącznie nazwiska laureatów konkursu;
j).  informacje o liczbie  błędów  poszczególnych  uczestników  zostanie  podana  do  wiadomości  w  późniejszym  terminie,  będzie  można ją  odczytać,  wykorzystując  numery  startowe.
k). dla  celów  klasyfikacji  uczestników  przyjmuje  się,  że  trzy  błędy  interpunkcyjne  mają  wagę  jednego  błędu  ortograficznego.
7. Kategorie uczestników:
a). kategoria otwarta – dla wszystkich  chętnych; Organizator zastrzega sobie prawo utworzenia kategorii wiekowych.
8. Nagrody:  zwycięzca  konkursu w każdej kategorii wiekowej otrzyma „Pióro Burmistrza”, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
9.Postanowienia końcowe:
a). udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu;
b). organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów;
c). uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w dyktandzie.
d). sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator lub jury dyktanda.

Konkurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby osób: 5 osób.