Klub Piosenki

GOK Gołańcz

Gołaniecka orkiestra dęta

Koncert "Hej Kolęda"

Noc świętego Jana

przy zamku mości Kasztelana

Dożynki

miejsko - gminne

Kabatet Ani Mru Mru

w programie "Czerń, czy biel"

Festyn wakacyjny

w Gołanieckim Amfiteatrze

Czesław Mozil

Koncert w sali Stodoła

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak zawsze w pełnym składzie ;)

Marina Łuczenko

Klub Stodoła

Strachy na Lachy

Koncert w Stodole

Spotkanie przy bunkrach

Do boju Polacy!

Scenografia w Stodole

Gorąca Poezja 2012

Artur Andrus

Gorąca Poezja 2012

Licznik odwiedzin

00389083

DOŻYNKI 2018- Program i regulamin

PROGRAM I R E G U L A M I N

ORGANIZOWANIA IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ

 

KONCERT ZESPOŁOW ROMA I SKANER”

 

PRZEZ GOŁANIECKI OŚRODEK KULTURY W GOŁAŃCZY

W DNIU 01 WRZEŚNIA 2018 r.

NA STADIONIE SPORTOWYM W GOŁAŃCZY.

 

PROGRAM ORGANIZOWANIA

 

przez Gołaniecki Osrodek Kultury koncertu ZespołówRoma I SKANER , imprez, pokazów i prezentacji towarzyszących organizowanych na terenie stadionu sportowego przy ul. Sportowej 11a w Gołańczy w dniu 01.09.2018 r.

 

 1. Godz. 16,30– sprawdzenie stanu technicznego, lustracja obiektu, objęcie obiektu ochroną, rozmieszczenie służb porządkowych i informacyjnych, rozmieszczenie służb technicznych.

 

 1. Godz. 16,30 - Objęcie ochroną stadionu.

 

 1. Godz. 16,00 – udostępnienie stadionu sportowego publiczności otwarcie punktu informacyjnego, rozmieszczanie widzów.

 

 1. Godz. 17,30 rozpoczęcie koncertu Zespołu ROMA. Czas trwania ok. 60 minut.

 

 1. Godz. 18,30 rozpoczęcie koncertu Zespołu SKANER Czas trwania ok. 60 minut.

 

 1. Godz. 19,30 – zakończenie koncertu, rozdawanie autografów, wykonywanie zdjęć, rozmowy artystów z publicznością.

 

 1. 20,00 - rozejście się publiczności.

 

 

REGULAMIN ORGANIZOWANIA

przez Gołaniecki Osrodek Kultury koncertu Zespołów ROMA i SKANER, imprez, pokazów i prezentacji towarzyszących organizowanych na terenie stadionu sportowego przy ul. Sportowej 11a w Gołańczy w dniu 01.09.2018 r.

 

 

§ 1

Zakres obowiązywania regulaminu

 1. Regulamin imprezy masowej dotyczy koncertu Zespołów ROMA i SKANER, imprez, pokazów i prezentacji towarzyszących organizowanych na terenie stadionu sportowego przy ul. Sportowej 11a w Gołańczy.

 

 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, regulaminu stadionu sportowego KS Zamek Gołańcz, prawa powszechnego oraz przepisów gminnych.

 

 1. Wszystkie osoby przebywające podczas występów na terenie stadionu sportowego podlegają przepisom i zasadom zawartym w niniejszym regulaminie.

 

 

§ 2

Sposób organizacji i zasady wstępu na imprezę i koncert

 

 1. W dniu koncertu regulamin udostępniany jest dla widzów od godz. 16,00 poprzez wywieszenie w punktach informacyjnych oraz udostępniony na stanowisku kierowania.

 

 1. Podczas koncertu na stadionie sportowym mogą przebywać:

  • osoby które poddały sie sprawdzeniu przy wejściu na stadion,

  • osoby do lat 16 będące pod opieka osoby dorosłej,

  • osoby nie będące pod wyrażnym wpływem alkoholu lub innego podobnie

działającego środka,

  • zaproszeni goście posiadający stałe lub specjalne zaproszenia,

  • akredytowani dziennikarze,

  • artyści i przedstawiciele artystów,

  • służby medyczne, porządkowe, informacyjne, policja, straż pożarna, służby i inspekcje.

 1. Organizator nie prowadzi szatni.

 

 1. Na terenie stadionu znajdują się 3 kamery systemu telewizji dozorowej CCTV IP Megapikselowi obraz jest rejestrowany na rejestratorze w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz.

 

 1. Punkt informacyjny znajduje się w pawilonie stadionu. Punkt informacyjny jest oznakowany.

 

 1. Oznakowane Sanitariaty znajdują się w szczytach stadionu oraz przy drodze ewakuacyjnej.

 

 1. Widzowie znajdujący się podczas koncertu zobowiązani są poruszać się wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi i zajmować miejsca przeznaczone dla publiczności.

 

 1. Miejscami przeznaczonymi dla publiczności są:

- trybuny stadionu,

- płyta boiska o nawierzchni trawiastej, poza sceną z dojazdem i dojściem do sceny oraz stanowiskiem akustyka,

 • wejście główne, wejścia boczne, sanitariaty, punkty gastronomiczne, punkty partnerów organizatora oraz wszystkie drogi ewakuacyjne.

 • Pozostałe miejsca nie są przeznaczone dla publiczności.

 

 1. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą wejść tylko wraz z opiekunami prawnymi, osoby małoletnie powyżej lat 13 mogą wejść z osoba dorosłą.

 

 1. Osoby znajdujące się podczas koncertu na stadionie sportowym zobowiązane są zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na stadionie.

 

 1. Dopuszcza się sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 3,5 % na terenie imprezy masowej.

 

 1. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczności oraz porządek na stadionie jest kierownik do spraw bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem czuwają służby porządkowe i służby informacyjne organizatora, funkcjonariusze Policji.

 

 1. Służby porządkowe, których przedstawiciele legitymują się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu są uprawnione do:

  • sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej,

  • przeglądanie zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty zabronione wymienione w § 3 pkt 20.

  • w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na koncercie, albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia stadionu sportowego

  • ujęcie w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

  • legitymowania i rejestrowania wizerunku osoby legitymowanej celem zapewnienia identyfikacji.

 

16. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są zobowiązane nie wpuścić na teren stadionu:

  • osoby wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd.

  • osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 15.

 

§ 3

 

Prawa i Obowiązki uczestnika imprezy

 

17. Uczestnik imprezy ma prawo:

 1. Przebywać na terenie stadionu od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy.

 2. Korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 3. Korzystać z pomocy służb porządkowych i informacyjnych organizatora.

 

 1. Zgłaszać organizatorowi imprezy np. poprzez poinformowanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, przypadki powstania szkody lub działań naruszających jego prawa.

 

18. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Porządkowego Stadionu.

 

19. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie jest obowiązany wykonywać polecenia: pracowników służby porządkowej lub informacyjnej organizatora imprezy, w tym spikera, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej a w razie potrzeby przedstawicieli innych służb i inspekcji.

 

20. Poruszać się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.

 

21.Zajmować wyznaczone miejsca na stadionie a na polecenie pracowników służby porządkowej lub informacyjnej organizatora (np. poprzez rozgłoszenie komunikatu przez spikera lub konferansjera) wynikające ze względów bezpieczeństwa winien niezwłocznie wykonać polecenie, które może polegać na wezwaniu do zajęcia innego miejsca, wezwania do niezwłocznego opuszczenia stadionu, przestrzegania wskazanej kolejności opuszczania miejsc na stadionie z uwagi na bieżące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa uczestników imprezy.

 

22. Zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

 

23. Korzystać z urządzeń oraz infrastruktury stadionu zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 4

Przepisy końcowe

 

24. Po zakończeniu imprezy wyjście publiczności ze stadionu odbywa się wyjściami ewakuacyjnymi.

 

25. Wszelkie zmiany w organizacji ruchu widzów ogłaszane będą przez kierownika ds bezpieczeństwa oraz organizowane i zabezpieczane przez służby porządkowe i informacyjne.

 

26. Zachowanie widzów oraz działania służb porządkowych, służb informacyjnych i Policji są rejestrowane przy pomocy systemu monitoringu wizyjnego. Rejestracja obrazu 3 kamer systemu telewizji dozorowej CCTV IP Megapikselowego.